Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES)

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) predstavlja:

1. osnovno sredstvo za zaštićenu elektronsku komunikaciju

Korišćenjem KES u elektronskoj komunikaciji pouzdano se garantuje identitet korisnika, integritet elektronskog dokumenta i onemogućava se naknadno poricanje odgovornosti za njegov sadržaj.

2. osnovno sredstvo za elektronsko potpisivanje dokumenata ili poruka

Kvalifikovani elektronski potpis zakonski je izjednačen sa svojeručnim potpisom, pa korišćenje KES od strane drugog lica nije dozvoljeno.

 
Korisnik KES je fizičko lice
(koje može biti i pripadnik pravnog lica). 

KES se korisniku izdaje na smart kartici ili USB tokenu.

Rok izdavanja KES je od 1 do 5 godina.


Jednom nabavljeni KES možete koristiti za autorizovani pristup i elektronsko podnošenje:

  • poreskih prijava,
  • prijave poreza na godišnji prihod građana,
  • prijava/odjava na obavezno socijalno osiguranje,
  • ponuda u postupku javne nabavke,
  • zahteva na portalu e-Uprave (produženje vozačkih dozvola, zahtevi za ostvarivanje prava građana, ...),
  • izveštaja za potrebe NBS,
  • carinskih deklaracija,
  • zahteva za korišćenje elektronskih servisa Pošte...